OMDAT HET LEVEN LEUK MAG ZIJN!

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Leeflang Virtual Sports

Artikel 1: definities

Trainer:   De ondernemer Dave Leeflang of een door hem aan te wijzen derde.

Klant:    De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.

Trainingssessie:   De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Trainer en Klant.

Artikel 3: Dave Leeflang

De ondernemer: Leeflang Virtual Sports

Kvk nummer: 92894984                    

BTW nummer: NL002129928B55

Adres: Spaarnestraat 1, 1442 PS, Purmerend                             

Bankrekening: NL39 RABO 0364 9967 73                              

Website/email: www.leeflangvs.nl                  

Artikel 4: De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen Trainer en Klant.
 2. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden.
 3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 4. Het is Trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door hem aan te wijzen derde, zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de Klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies, bij verlenging van de overeenkomst blijven de huidige voorwaarden geldig.
 6. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaalde tijd tot het einde van deze bepaalde tijd, waarna deze overeenkomst behoudens opzegging wordt verlengd met eenzelfde bepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden een maand voor de einddatum.

Artikel 5: Annulering Trainingssessie

 1. Indien de Klant verhinderd is te verschijnen op een 1-1 Trainingssessie, dient de Klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven aan de Trainer, waarna de Trainingssessie geannuleerd wordt en een nieuwe Trainingssessie wordt geagendeerd. Geschiedt annulering binnen 24 uur voor de Trainingssessie, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat. Geschiedt annulering binnen 8 uur zullen er kosten ter hoogte van 10,- (tien euro) in rekening worden gebracht.
 2. Indien een Klant niet verschijnt op een 1-1 Trainingssessie of small group training, zullen de kosten van de Trainingssessie in rekening gebracht worden bij Klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren Trainingssessie ontstaat.
 3. Trainer heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant binnen een periode van een half jaar drie keer een Trainingssessie of Small group training annuleert of niet verschijnt. In een dergelijk geval is Trainer niet gehouden tot vergoeding van enige schade van de Klant, noch is Trainer gehouden tot restitutie van enige vooruitbetaalde bedragen.
 4. Trainer heeft het recht een geagendeerde Trainingssessie of small group training te annuleren tot 48 uur voor aanvang ervan, zonder dat daardoor recht op ontbinding of schadevergoeding voor de Klant ontstaat. Indien sprake is van een langer durende onmogelijkheid van de Trainer om Trainingssessies of small group trainingen te verzorgen, heeft de Trainer het recht om de Overeenkomst op te schorten voor de termijn waarin hij niet in staat is Trainingssessies of small group trainingen te verzorgen. Is de Trainer voor een periode langer dan zes maanden niet in staat Trainingssessies of small group trainingen te verzorgen, dan is de Trainer gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat sprake is van schadeplichtigheid ten opzichte van de Klant.

Artikel 6: Blessures en aansprakelijkheid

 1. Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij Klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en Klant zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht de Klant gedurende een training geblesseerd raken, is de Trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
 2. Ook overigens is de Trainer niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Trainer.
 3. Indien de Klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere Trainingssessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde Trainingssessie in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van Trainingssessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Tarieven en betalingen

 1. De prijs van begeleiding van de Klant door de Trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, inclusief de verschuldigde BTW.
 2. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging kan door de Trainer per direct worden doorgegeven aan de Klant.
 3. Indien partijen overeen zijn gekomen dat betaling geschiedt middels vooruitbetaling, is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd voor aanvang van de eerste Trainingssessie. Is het volledige bedrag niet voldaan voor de eerste Trainingssessie, geldt dit als een annulering als omschreven in artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden. Indien vervolgens voor aanvang van de nieuw geagendeerde Trainingssessie opnieuw niet voldaan is, of indien niet binnen redelijke termijn een nieuwe Trainingssessie geagendeerd wordt, ontslaat dit de klant niet van zijn betalingsverplichting. Als datum van opeisbaarheid van de vordering van de Trainer geldt dan de eerste geagendeerde Trainingssessie.
 4. Betaling geschiedt voor de eerste training betaald te zijn tenzij anders afgesproken. Het niet ontvangen van de betaling ontslaat de Klant niet van zijn of haar betalingsverplichting.
 5. Indien de Klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is de Trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal de Trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die de Trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 8: Rechtskeuze, toepasselijk recht en wijziging

 1. Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen, ongeacht het onderwerp of de hoogte van de vordering, beslecht worden door een rechtbank, volgens Nederlandse recht.
 2. De Trainer is bevoegd onderhavige voorwaarden te wijzigen, voor zover de wijzigingen schriftelijk gestuurd worden aan de Klant. Indien de Klant zich op redelijke gronden niet kan verenigen met de wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Algemene Voorwaarden Leeflang Vitaal en Succesvol

Artikel 1: Algemene bepalingen
1. De bedrijven “Leeflang Vitaal en Succesvol (LVS)” en “Boering Consulting en Mediation (BCM)”, hierna
te noemen “Leverancier”, faciliteren in de begeleiding van bedrijven en individuen, hierna te noemen “Klant”, in het behalen van doelstellingen.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen tussen Leverancier en Klant ten aanzien van offertes en overeenkomsten.
3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Leverancier en Klant zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offerte en overeenkomst (=opdracht)
1. Offertes door Leverancier aan Klant uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Een offerte is geldig tot een maand na datum genoemd in de offerte.
3. Een overeenkomst komt slechts tot stand door een bevestigingsverzoek van Leverancier aan Klant en een bevestiging van Klant aan Leverancier, hetzij schriftelijk, via E-mail of anders afgesproken.

Artikel 3: Prijzen en betaling
1. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst genoemde activiteiten.
2. Betalingen dienen inclusief BTW te geschieden.
3. Betaling dient te geschieden conform de betalingscondities in de factuur.
4. Betaling dient te geschieden vóór aanvang van de betreffende activiteit(en) uit de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Alle in aanvulling op de overeenkomst door Leverancier aan Klant verleende diensten en/of geleverde goederen zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
6. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn betaalt, kan Leverancier in
overleg met Klant de betreffende activiteit(en) uit de overeenkomst opschorten naar een andere datum.
7. Indien opschorting, specifiek voor Klant, niet mogelijk is, wordt de overeenkomst ontbonden en zullen annuleringskosten in rekening gebracht worden aan de Klant.
8. Indien annulering plaatsvindt door Klant na bevestiging van de overeenkomst en er geen sprake is van overmacht, dan zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht aan de klant.
9. Annuleringskosten betreffen 10% van het factuurbedrag uit de overeenkomst, met een minimum van € 100,-
Indien van toepassing zullen deze kosten naar rato in rekening worden gebracht indien reeds een deel
van de activiteiten is afgerond.

Artikel 4: Overmacht
1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming
van de overeenkomst verhindert en niet aan Leverancier of Klant is toe te rekenen en nakoming door
Leverancier of Klant zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, hebben beiden het recht de uitvoering
van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen stakingen en ziekte, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege en vervoersstoringen. Dit geldt voor zowel Leverancier als Klant.

Artikel 5: Inspanningsverplichting
1. Leverancier zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft
hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Leverancier niet instaat voor het succes en
welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het
door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Leverancier aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door Klant geleden directe schade, die
het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot maximaal het verzekerde bedrag uit de aansprakelijkheidsverzekering.
2. De mogelijke aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst ontstaat slechts indien Klant de Leverancier schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn voor oplossing van de tekortkoming heeft aangegeven en Leverancier
ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
dat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
3. Leverancier is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
4. Elke aansprakelijkheid van Leverancier vervalt door het verloop van 6 maanden, te rekenen vanaf het
moment van het ontstaan van de schade.

Artikel 7: Vrijwaring
1. Klant vrijwaart Leverancier tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zijn ontstaan door
niet-nakoming door Klant van de overeenkomst en de algemene voorwaarden.
2. Klant vrijwaart Leverancier verder ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade
ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8: Geheimhouding en privacy
1. Klant en Leverancier zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zij wettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.

Artikel 9: Auteurs- en eigendomsrecht
1. Alle intellectuele eigendomsrechten van de door Leverancier verstrekte producten blijven aan
Leverancier voorbehouden. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, gedeeld met
derden of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

Artikel 10: Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen, die niet in der minne tussen partijen kunnen worden beslecht, zullen in eerste instantie
worden beslecht door een mediator.
2. Overeenkomsten tussen Leverancier en Klant worden beheerst door het Nederlands recht.

×

Hi!

Wij helpen je graag verder klik op ons onderstaande logo.

× Hoe kan ik je helpen?